საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია

პრემიერ მინისტრის აპარატი, რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

თავდაცვის სამინისტრო

იუსტიციის სამინისტრო

სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტრო